Oferuję usługi mediacyjne w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, pracowniczego, medycznego i prawa zamówień publicznych.

Prowadzę mediacje w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska.

Mediacja sądowa 

i umowna

Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby prywatne, instytucje i firmy będące w konflikcie,
 które swój spór chcą rozwiązać w drodze mediacji.
W mojej obecności i przy moim wsparciu strony konfliktu wypracowują ugodę, która formalnie reguluje kwestie sporne i pozwala uniknąć długich oraz kosztownych procesów sądowych. 
Zapraszam do współpracy adwokatów i radców prawnych.  W czasie trwania mediacji Państwa obecność daje stronom poczucie bezpieczeństwa, a Państwa wiedza i doświadczenie często jest niezbędna do prawidłowego skonstruowania przez strony ugody mediacyjnej. 

Mediator stały przy
Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
Jolanta Koczorowska

MEDIACJA  RODZINNA
umożliwia uregulowanie bez udziału sądu sporne kwestie rodzinne w takich sprawach jak np. wysokość alimentów, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywanie kontaktów z dziećmi, zaspokajanie potrzeb rodziny, ustanie obowiązku alimentacyjnego itp. Przedmiotem mediacji może być także pojednanie małżonków.
MEDIACJA  CYWILNA
umożliwia szybko i w sposób odformalizowany rozwiązać spory dotyczące np. spraw o zachowek, działu spadku, ustanowienia służebności, sporów granicznych, zniesienia współwłasności, konfliktów sąsiedzkich, odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich, podziału majątku wspólnego, roszczenia wynikające z umów cywilnych itp.
 MEDIACJA  GOSPODARCZA
umożliwia ugodowe zakończenie sporu zaistniałego między przedsiębiorcami, który powstał w związku z prowadzoną przez nich działalnością np. sprawy o zapłatę, o należyte wykonanie umowy, roszczenia wynikające z umów na roboty budowlane, kary umowne, zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego, spory pomiędzy organami przedsiębiorstwa itp..

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, czy Twoja sprawa może być rozwiązana w drodze mediacji zapraszam do kontaktu:

Numer telefonu :  605 240 101

Mail:  koczorowska.mediator@gmail.com