Ugoda zawarta przed mediatorem 

jest prostym i szybkim sposobem na uregulowanie świadczenia alimentacyjnego


     Obowiązek alimentacyjny uregulowany jest w Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 128 -144¹) oznacza obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny). Obciąża on krewnych w linii prostej (dzieci, rodziców, dziadków) oraz rodzeństwo.oznaczaoznacza

Uregulowanie kwestii alimentacyjnych możliwe jest nie tylko w postępowaniu sądowym, ale również w drodze mediacji (ugoda zawarta przed mediatorem).
Na spotkaniu, w obecności mediatora, strony uzgadniają m.in.
- osobę uprawnionego (dzieci, rodzice, rodzeństwo)
- wysokość alimentów oraz częstotliwość ich uiszczania
- termin płatności oraz skutki naruszenia terminu płatności poszczególnych rat alimentacyjnych 
(np. naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie w płatnościach)
- sposób płatności ( np. do rąk własnych, przekazem pocztowym, na wskazany rachunek bankowy) 
     Zawarta przed mediatorem ugoda mediacyjna wiąże strony od momentu jej podpisania. Ugoda zatwierdzona przez sąd ma moc wyroku sądowego co oznacza, że na jej podstawie można prowadzić postępowanie egzekucyjne. Zatwierdzenie ugody przez Sąd jest bezpłatne.
     Jeśli którakolwiek ze stron w późniejszym czasie uzna, że powstała konieczność zmiany ugody alimentacyjnej (np. w zakresie  wysokości alimentów, terminu ich płatności itp.), mogą one zmienić postanowienia ugody odpowiednim aneksem zawartym przed mediatorem.
      Dokumenty wymagane na spotkaniu mediacyjnym w sprawie o alimenty:
            1)   akt urodzenia dziecka oraz dokument urzędowy potwierdzający nadanie dziecku nr PESEL
            2)   dowody osobiste stron mediacji
            3)   w przypadku wcześniejszego uregulowania świadczenia alimentacyjnego na drodze sądowej lub przed mediatorem –  ostatni wyrok sądu, ugodę zawartą przed sądem lub ugodę zawartą przed mediatorem wraz z postanowieniem o zatwierdzeniu  ugody przez sąd jeśli została ona zatwierdzona
 

Jeśli strony chcą uregulować świadczenie alimentacyjne wystarczy skontaktować się telefonicznie z mediatorem (605 240 101) 

w celu umówienia spotkania.


Profesjonalnie, bez zbędnych formalności i wizyty w sądzie

Spotkania mediacyjne umawiane są niezwłocznie po złożeniu wniosku o wszczęcie mediacji lub podczas rozmowy telefonicznej. 

Najczęściej sprawa kończy się na jednym spotkaniu u mediatora podpisaniem ugody, która prawnie reguluje kwestie alimentów. 

Koszt ugody alimentacyjnej zakończonej podpisaniem ugody na jednym spotkaniu mediacyjnym (trwającym do 120 minut) wynosi 380,00 zł.