Skorzystaj z mediacji przed złożeniem sprawy w sądzie, bo to się opłaca.

Oszczędzasz czas, pieniądze i eliminujesz złe emocje.
Nie tylko sąd rozstrzyga spory – Ty możesz zrobić to sam w drodze dialogu z drugą stroną sporu w mojej obecności.


Informacja o mediacji 

Większość osób funkcjonujących w społeczeństwie popada w różnego rodzaju spory i konflikty. Niektóre z nich udaje się rozstrzygnąć polubownie, ale część takich sporów staje się przedmiotem postępowań sądowych – długich, kosztownych i wyczerpujących emocjonalnie.

Z doświadczenia wiem, iż wiele osób kieruje sprawy na drogę postępowania sądowego nie wiedząc, iż mogłyby ten spór rozstrzygnąć przy udziale mediatora, w spokojnej atmosferze, w rozmowie nakierowanej na takie rozstrzygniecie sporu, które będzie satysfakcjonujące dla każdej ze stron. 

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. 

Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania sporu na tle prawnym i jego zakończenie tj. zawarcie ugody podpisanej przez strony sporu. 

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Mediację można prowadzić przed wszczęciem postępowania sądowego, w trakcie, jak również po jego zakończeniu. Istnieją dwie podstawy do prowadzenia mediacji : umowa o mediację oraz postanowienie Sądu kierującego strony do mediacji.

Mediator nie rozstrzyga sporu i nie narzuca jego rozwiązania. Jego zadaniem jest pomoc stronom w określeniu ich interesów i nawiązaniu dialogu. Mediacji prowadzona w komfortowych dla uczestników warunkach i dogodnym dla stron terminie.